Dokumenty

Poniżej przedstawione są przydatne dokumenty prawne.

Ustawa o własności lokali

Ustawa o utrzymaniu czystości w gminach

Prawo budowlane

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków

Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej

Druki do pobrania

Ośw. do śmieci i korespondencji